Thema Veiligheid en ontwikkeling

Het kind voelt zich veilig op de opvang

Worden er kinderen gepest op de opvang?

KDV:

Bij de groepen op het kinderdagverblijf worden kinderen zelden tot nooit gepest.
Soms komt het voor dat kinderen ineens niet met andere kinderen willen spelen, of dat er al in zekere zin groepsvorming ontstaat bij de oudste peuters. Wij zullen hierin altijd de eigenheid van het kind waarborgen en het groepsproces bewaken.
Wij werken hierbij met een PROTOCOL PESTEN

BSO:

Bij de BSO komt het soms voor dat kinderen worden gepest, of dat er groepsvorming ontstaat waardoor kinderen zich buitengesloten voelen.
Ook hier proberen we kinderen zoveel mogelijk bewust te maken van hun gedrag op de ander. Zie het PROTOCOL PESTEN

Waar worden de kinderen gepest? Op de opvang, buiten de opvang, online?

KDV:

Pesten gebeurd bij het KDV zelden tot nooit, maar kan natuurlijk altijd voorkomen. Online pesten is bij deze leeftijdscategorie niet van toepassing.

BSO:

Online pesten is binnen de opvang van Dikke Maatjes niet mogelijk, omdat de kinderen hier op de locaties niet op sociale media zijn te vinden.
Als de kinderen buiten de opvang verblijven wordt actief toezicht gehouden en worden kinderen gestimuleerd voor zichzelf en de ander op te komen bij eventueel pestgedrag.

Voelen kinderen zich op hun gemak in de groep en bij de medewerkers?

KDV:

Kinderen krijgen zoveel mogelijk te maken met vaste PM’ers, waardoor het kind zich zoveel mogelijk op zijn gemak voelt.
Sommige kinderen hebben wat moeite met afscheid nemen van de ouders, aan deze kinderen wordt dan extra aandacht besteed, in de vorm van een puzzel maken en/of boekje lezen. Zie hoofdstuk 2.1 van het Pedagogisch Beleidsplan

BSO:

Kinderen krijgen zoveel mogelijk te maken met vaste PM’ers, waardoor het kind zich zoveel mogelijk op zijn gemak voelt.
Sommige kinderen hebben wat moeite met de nieuwe gang van zaken op school en de BSO.
De PM’er besteedt in dit geval extra aandacht aan het kind, bijvoorbeeld in de vorm van een knutsel maken, de dag doornemen en/of een spelletje doen.
Zie hoofdstuk 2.1 van het Pedagogisch Beleidsplan

Zijn kinderen wel eens bang door een traumatische ervaring door gebeurtenissen buiten de opvang of uit het nieuws?

KDV:

Soms maken kinderen iets mee waar zij bang van zouden kunnen worden, of waardoor zij ineens ander gedrag kunnen vertonen. Als een kind ineens papa of mama kwijt is geweest, of bijvoorbeeld ergens de weg kwijt is geweest, kan het angstig worden als je de groep verlaat. We proberen het kind hierbij op een rustige manier uit te leggen en te laten zien dat als je even weg bent, ook weer terugkomt. We nemen het kind serieus in de emoties, en het gevoel te benoemen, maar hier niet teveel in mee te gaan.

BSO:

Kinderen die bij de BSO komen zijn zich zeer bewust van de wereld om hen heen. Zij maken veel dingen heel bewust mee. Als kinderen ergens angstig voor zijn, wordt daarover gesproken en wordt het kind erkend in zijn emoties. Ook worden ouders hiervan bewust gemaakt en wordt samen eventueel afspraken gemaakt hoe hier het beste mee om te gaan. Onbekende personen kunnen de opvang niet betreden zonder toestemming

Onbekende personen kunnen de opvang niet betreden zonder toestemming

Wat zijn de afspraken over de omgang met onbekende personen?

KDV:

Kinderen mogen niet worden meegegeven aan ons onbekende personen.
Als ouders een vaste oppas hebben die het kind mag ophalen, wordt dit ten allen tijden eerst doorgegeven aan de PM’ers van de betreffende groep.
Als het kind wordt opgehaald door een opa of oma wordt dit ook altijd door de ouders doorgegeven aan de PM’er.
Als de PM’er hier niet bekend mee is, zal het kind niet worden meegegeven, maar wordt eerst contact opgenomen met de ouders en hier toestemming voor gevraagd, zie ook het PROTOCOL HALEN en BRENGEN. Als er onbekende personen bij de voordeur staan wordt gevraagd wie zij zijn en voor wie zij komen.
Ook komen soms onbekende personen binnen bij de opvang, denk aan schilders, klusjesmannen en/of bijvoorbeeld leveranciers.
Deze personen worden nooit alleen gelaten met de kinderen en aan de kinderen wordt uitgelegd wie de persoon is en wat hij of zij komt doen.

BSO:

Kinderen wordt duidelijk gemaakt nooit met onbekende mensen mee te gaan.
Als een ander dan de ouder het kind ophaalt, wordt dit van tevoren aan de opvang bekend gemaakt.

Kennen medewerkers de afspraken over de omgang met onbekende personen?

KDV:

Nieuwe PM’ers worden ingewerkt en hierbij bekend gemaakt met o.a. de afspraken omtrent het brengen en halen.
PM’ers kunnen hierin ook altijd navraag doen bij een collega.

BSO:

Nieuwe PM’ers worden ingewerkt en hierbij bekend gemaakt met o.a. de afspraken omtrent het brengen en halen.
PM’ers kunnen hierin ook altijd navraag doen bij een collega.

Kinderen kunnen de opvang niet zonder toestemming verlaten

Kan een kind ongemerkt weglopen?

KDV:

Die kans is tot het minimum beperkt, doordat er verschillende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.
De groepen hebben een hoge deurkruk waar de kinderen niet bij kunnen komen, de centrale hal is afgesloten met een hek en het buitenhek is vergrendeld met een speciaal “knop/magneet systeem”.
Afspraken hierover zijn te vinden in het PROTOCOL VERMISSING

BSO:

Kinderen zouden de opvang zonder toestemming kúnnen verlaten.
Zij kunnen zelf de deuren openen. De PM’er dient altijd zoveel mogelijk op de hoogte te zijn waar de kinderen zich bevinden.
Als de kinderen naar een andere ruimte gaan (locatie Orionweg, kunnen de kinderen ook naar afdeling KDV), moeten zij dat eerst melden aan de PM’er

Wat zijn de afspraken over het voorkomen dat kinderen zonder toestemming de opvang verlaten?

KDV:

PM’ers dienen er altijd zorg voor te dragen dat de groepsdeur wordt gesloten. Ook ouders dienen hierop te worden aangesproken.
Bij het vrij spel in de hal tijdens ‘open deuren’ wordt de hal beheerd door twee PM’ers, waarbij één een activiteit aanbiedt en de ander de hal in de gaten houdt en zorgt dat het hek gesloten blijft.
Alle afspraken hierover staan beschreven in het PROTOCOL VERMISSING.

BSO:

De PM’er dient altijd zoveel mogelijk op de hoogte te zijn waar de kinderen zich bevinden.
Als de kinderen naar een andere ruimte gaan (locatie Orionweg, kunnen de kinderen ook naar het KDV), moeten zij dat eerst melden aan de PM’er.
De kinderen moeten zich eerst afmelden als zij naar huis gaan. Afspraken hierover staan beschreven in het PROTOCOL VERMISSING

Kennen medewerkers de afspraken over het voorkomen dat kinderen zonder toestemming de opvang verlaten?

PM’ers worden bij het inwerken bekend gemaakt met de protocollen en de afspraken worden duidelijk benoemd. In de groepsbespreking worden de protocollen nogmaals benoemd.

Het kind heeft op de opvang alle mogelijkheden om zich goed te kunnen ontwikkelen

Is bekend welke kinderen gedrags- of psychische problemen hebben? – Wat wordt hier mee gedaan?

KDV:

Soms zijn er kinderen met bijzonder gedrag binnen de kinderopvang. Hoe hiermee wordt omgegaan staat onder andere beschreven in hoofdstuk 3.4 van het Pedagogisch Beleidsplan.

BSO:

Soms zijn er kinderen met bijzonder gedrag binnen de kinderopvang. Hoe hiermee wordt omgegaan staat onder andere beschreven in hoofdstuk 3.4 van het Pedagogisch Beleidsplan.

Is er een pedagogisch plan waarin omschreven staat hoe om te gaan met de ontwikkeling van het kind?

KDV / BSO

Bij kinderopvang Dikke Maatjes wordt de ontwikkeling van het kind op verschillende manieren gevolgd en gestimuleerd. Dit staat beschreven in hoofdstuk 2.2 van het Pedagogisch Beleidsplan

Geeft de medewerker de juiste aandacht aan de psychische ontwikkeling van het kind?

Bij kinderopvang Dikke Maatjes wordt de ontwikkeling van het kind op verschillende manieren gevolgd en gestimuleerd.
Dit staat onder andere beschreven in hoofdstuk 2.2 van het Pedagogisch Beleidsplan.