Inleiding

Dit pedagogisch werkplan beschrijft de uitgangspunten en de praktische invulling van de buitenschoolse opvang (BSO). Het is een wegwijzer voor degenen die er werken en een informatief document voor geïnteresseerden, zoals ouders die gebruik maken van buitenschoolse opvang. Het pedagogisch werkplan is afgeleid van het pedagogisch beleidsplan van kinderopvang Dikke Maatjes. Het pedagogisch werkplan is gemaakt in samenwerking met PM’ers en de directie en is voorgelegd aan de oudercommissie. De reacties van de oudercommissie zijn hierin zoveel mogelijk verwerkt. Het pedagogische werkplan wordt jaarlijks besproken met de pedagogisch medewerkers en er wordt een logboek bijgehouden. Naar aanleiding hiervan wordt het werkplan steeds aangepast.

1. Doelstelling

Wanneer een kind zich geborgen en veilig voelt, heeft het de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Wij zien het als onze taak deze geborgenheid en veiligheid aan de kinderen te bieden. Dit doen wij doordat de ruimte waar de kinderen spelen veilig is en het is een plek waar de kinderen zich vertrouwd voelen. We proberen met onze inrichting en pedagogische aanpak een sfeer te creëren waarin het kind zich thuis, geaccepteerd en gewaardeerd voelt. BSO Dikke Maatjes Orionweg wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind voor zijn/haar verdere leven. Wij ondersteunen daarom het kind om zich op eigen tempo en binnen de eigen mogelijkheden te ontwikkelen, rekening houdend met de grenzen van de groep.

2.Communicatie tussen ouder(s)/verzorgers, BSO en school

2.1 Algemeen

Open communicatie speelt een belangrijke rol bij Kinderopvang Dikke Maatjes. Het is belangrijk om een goed contact met ouders op te bouwen, voor het kind, maar ook voor de PM’ers en de ouder/verzorgers. Ouders moeten zich prettig en veilig voelen bij Dikke Maatjes en vertrouwen hebben in goede en kwalitatieve buitenschoolse opvang. Ouders moeten met vragen en/of opmerkingen bij de PM’ers terecht kunnen. De PM’ers nemen initiatief en hebben een open houding als ouders hun kind komen ophalen. Ouders worden geïnformeerd over praktische zaken, zowel mondeling als digitaal. Ouders kunnen altijd met vragen en/of opmerkingen bij de PM’er, het locatiehoofd of de directie terecht.

2.2. Overdracht van informatie vanuit Dikke Maatjes

De BSO neemt een stukje van de opvoeding van ouders over. Daarbij is het belangrijk dat er een goede communicatie is tussen ouder(s)/verzorgers en PM’ers als we kijken naar de ontwikkeling van het kind. Het is van groot belang dat ouders zich prettig voelen en het vertrouwen hebben dat hun kind goed wordt opgevangen. Als er bijzonderheden zijn of gebeurtenissen in het leven van een kind, dan willen de PM’ers van de BSO daar graag van op de hoogte worden gebracht. Pm’ers zullen initiatief nemen naar de ouders als zij zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind. Ouders kunnen ook bijzonderheden aangeven als zij dat kwijt willen. Aan het einde van de dag wordt er een overdracht gegeven van de dag en wisselen ouder(s)/verzorgers en PM’ers bijzonderheden over de dag uit. Ook worden eventueel bijzonderheden vanuit school gedeeld met de ouders. De PM’er van de basisgroep geeft zoveel als mogelijk de overdracht.
Praktische informatie over de BSO wordt door de directie van Dikke Maatjes via e-mail doorgegeven. Nieuws uit de groep en/of de vakantieprogramma’s worden zichtbaar opgehangen. Als ouders zich niet aan gemaakte afspraken houden, kunnen zij daar op aangesproken worden door de PM’er en/of de directie.

2.3 Communicatie tussen school en BSO

Overleg tussen scholen en de bso is mogelijk indien nodig om beleidsmatige zaken te bespreken. Directie of leidinggevende zal in dat geval een afspraak maken met de directie van de desbetreffende school.

2.4 Dagelijkse informatieoverdracht tussen BSO en school

De overdracht tussen school en BSO is een dagelijks terugkerend punt. De BSO is verantwoordelijk voor de overdracht vanuit de BSO. De overdracht vanuit school is de verantwoordelijkheid van school. Als er dringende zaken zijn, kan de leerkracht altijd even contact opnemen met de BSO of de informatie doorgeven bij het ophalen van de kinderen.

2.5 Bijzondere situaties

Het kan voorkomen dat er specifieke zorgen leven bij de BSO, school en/of in de thuissituatie. Het is dan van belang dat de betrokkenen die zorgen kunnen delen en kunnen nagaan hoe men elkaar kan ondersteunen bij het zoeken naar een specifieke aanpak en/of een oplossing. Wanneer de school en de BSO informatie willen uitwisselen wat betreft een kind, dan wordt de ouder daar eerst van op de hoogte gesteld. Het is van belang dat de ouder(s)/verzorger op de hoogte is wat de aanleiding is van het gesprek. Het gesprek/contact zal teruggekoppeld worden naar de ouder(s)/verzorgers.

2.6 Oudercommissie

Ouder(s)/verzorgers kunnen ook gebruik maken van de oudercommissie. BSO Dikke Maatjes Orionweg heeft een eigen oudercommissie. Vier keer per jaar vindt er een overleg plaats. De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders van de BSO. Zij bespreken vragen van ouders, gesignaleerde knelpunten en de gang van zaken in en rondom de BSO. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het jaarlijkse zomeruitje. .

2.7 Klachten

Als er klachten zijn van ouders/verzorgers probeert de PM’er deze zo goed mogelijk op te lossen met de ouders/verzorgers. Mocht het nodig zijn, dan wordt er een klachtenformulier ingevuld door de ouders/verzorgers en wordt er in overleg met de leidinggevende gezocht naar een oplossing.

3. Dagplanning Bso Dikke Maatjes Locatie: Orionweg

3.1 Pedagogisch werken op de groep

Wij vinden het belangrijk dat zowel het kind als de ouder/verzorger zich welkom voelt op de BSO. Alle PM’ers voeren de pedagogisch aanpak van kinderopvang Dikke Maatjes uit in de praktijk. Elke dag wordt er volgens een vast ritme gewerkt zoals hieronder verder beschreven.

3.2 Ophalen

De Zonnewijzer

Nieuwe kinderen worden de 1e keer uit de klas opgehaald, of worden door de leerkracht naar de verzamelplaats gebracht. Bij locatie Zonnewijzer 1 is de verzamelplek op het schoolplein, bij het klimrek bij het raam, de plek waar de kinderen zich verzamelen. De kinderen melden zich daar bij de PM’ers. De PM’ers houden een presentielijst bij. Als kinderen niet op de lijst staan maar toch komen of als kinderen niet meelopen wordt er gebeld met de directie/leidinggevende. Bijzonderheden worden door de leerkracht doorgegeven aan de PM’ers. Voor Zonnewijzer 2 geldt dat de kinderen zich op het schoolplein bij het duikelrek bij de PM’ers moeten melden.

De kinderen van basisschool de Zonnewijzer worden eerder opgehaald. Zij komen bij de BSO Orionweg aan en hebben dan de mogelijkheid tot vrij spel tijdens ‘open deuren’, tot het moment dat ook de kinderen van de Liduinaschool op locatie arriveren. Op dat moment start de dagstructuur en zullen alle kinderen bijeenkomen in hun eigen basisgroep.

Liduinaschool

Nieuwe kinderen worden de eerste keer door de leerkracht naar de verzamelplaats gebracht. De kleuters wachten bij hun juf en melden zich vervolgens buiten, bij de muur van groep 1/2, bij de PM’ers. Daar wordt ook de presentielijst ingevuld. Alle kinderen dragen een veiligheidsvestje als zij naar Dikke Maatjes lopen.

3.3 Eten en drinken

De kinderen starten als ze gaan eten en drinken op hun eigen basisgroep. De basisgroep is de groep waar de kinderen samenkomen om te eten en drinken en leeftijdsgerichte activiteiten en/of spelletjes te doen.

 1. De 4 – 7 jarigen (onderbouw één) komen bijeen in de leefkeuken.
 2. De 4 – 7 jarigen (onderbouw twee) komen bijeen in de huiskamer.
 3. De 7 – 12 jarigen (bovenbouw) komen bijeen in de discokamer.

Als alle kinderen handen gewassen hebben en de toiletronde is geweest, gaan we met de kinderen fruit en een cracker eten en wat drinken. Kinderen die dit graag willen hebben eventueel de mogelijkheid om zelf hun crackers te smeren, dit om de zelfstandigheid te bevorderen.
Het tafelmoment is bedoeld als gezellig samenzijn. Er wordt gesproken over de gebeurtenissen van de dag en ideeën worden uitgewisseld. Na het eten en drinken wordt er besproken welke activiteiten er gedaan worden. Er wordt bijvoorbeeld gekozen uit een knutselactiviteit, boekje lezen, een spelletje doen of vrij spelen. We proberen om eens per dag naar buiten te gaan met de kinderen.

3.4 Spelen

Bij Dikke Maatjes zitten alle kinderen in een eigen basisgroep. Hier vinden de eetmomenten plaats en worden per basisgroep ook de leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden, waarbij de kinderen altijd vrij zijn om te kiezen of zij hieraan willen meedoen. Zij kunnen ook kiezen voor vrij spel, waarbij zij zelf kunnen aangeven wat zij willen doen of met wie ze willen spelen. De PM’er besteedt op de basisgroep ook altijd extra aandacht aan het individuele contact met het kind, door bijvoorbeeld samen een boekje te lezen, een spelletje te doen of een gesprekje te voeren.
Open deuren vindt dagelijks plaats. Dit gebeurt buiten de eetmomenten en de leeftijdsgerichte activiteiten om. Op de groepen worden dan verschillende soorten activiteiten aangeboden. Dit kan uiteenlopen van een workshop dans tot een grote activiteit waarbij bijvoorbeeld een toneel- of poppenkastvoorstelling in elkaar wordt gezet.
Als een kind weinig aansluiting bij de groep vindt, probeert de PM’er het kind erbij te betrekken door hem/haar te stimuleren en te prikkelen door persoonlijke aandacht te geven. In conflictsituaties stimuleren we het kind het conflict eerst zelf te laten oplossen voordat zij/hij de hulp inroept van de PM’er. De PM’er heeft daarbij een ondersteunende rol en kinderen moeten altijd weten dat de PM’er er voor hen is om te ondersteunen. Kinderen worden gestimuleerd om samen te werken en samen te spelen.

3.5 Buiten spelen

BSO Dikke Maatjes Orionweg heeft geen eigen buitenruimte. De BSO heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van de buitenruimte van basisschool de Zonnewijzer, basisschool Liduina of het Zaanenpark. Deze locaties zijn allen op loopafstand. Er zijn verschillende speeltoestellen, voetbaldoeltjes, klim en klauter mogelijkheden, maar ook genoeg ruimte om heerlijk te rennen en te ravotten. Bij buitenactiviteiten die niet op loopafstand zijn, kan er gebruik gemaakt worden van de Dikke Maatjes bus.
Als er besloten wordt om met alle BSO-kinderen naar buiten te gaan, dan gaan we per basisgroep naar buiten. De bovenbouw kinderen gaan als eerst naar buiten, gevolgd door onderbouw 2 en dan onderbouw 1. Er hangt een affiche bij de deur waar ouders kunnen zien waar er gespeeld wordt en waar hun kind eventueel kan worden opgehaald. Uiterlijk 17.30 uur is iedereen weer terug op de locatie.

3.6 Naar huis gaan en afscheid nemen

Wanneer een kind opgehaald wordt, geven de PM’ers een overdracht aan de ouders. Hierin wordt verteld hoe de dag is verlopen en wat het kind die dag heeft gedaan op de BSO. Het kind wordt afgemeld bij de PM’ers. Aan de kinderen wordt steeds duidelijk uitgelegd dat het belangrijk is dat zij zich afmelden bij de PM’er van hun eigen basisgroep. De naam wordt van de presentielijst gehaald, zodat duidelijk is welk kind is opgehaald. Om 17.00 uur wordt er nog limonade of water gedronken.

3.7 Loopregels per locatie

3.7.1 Zonnewijzer (hoofdgebouw)

 • 1 PM‘er op 10 kinderen.
 • PM’ers zijn aanwezig om 14.00 uur.
 • De kinderen komen zelfstandig naar de verzamelplaats, op het speelplein, bij het klimrek bij het raam.
 • Op de presentielijst wordt bijgehouden of iedereen er is.
 • Wanneer kinderen er niet zijn en ook niet zijn afgemeld, vragen we dat telefonisch na bij Dikke Maatjes en vervolgens bij de betreffende leraar / lerares.
 • Wanneer we compleet zijn, maken we een rij. De kinderen lopen in tweetallen, één van de leidsters loopt achter.
 • Bij het oversteken staat één PM‘er op straat als klaar-over (denk aan de hesjes!), de andere PM‘er steekt met de kinderen over.

3.7.2 Zonnewijzer 2

 • 1 PM’er op 10 kinderen.
 • PM’ers zijn aanwezig om 14.00 uur.
 • De kinderen komen zelfstandig naar de verzamelplaats op het speelplein, bij het duikelrek en melden zich bij de PM’er.
 • Op de presentielijst wordt bijgehouden of iedereen er is.
 • Wanneer kinderen er niet zijn en ook niet zijn afgemeld, vragen we dat telefonisch na bij Dikke Maatjes en vervolgens de betreffende leerkracht.
 • Wanneer we compleet zijn, maken we een rij. De kinderen lopen in tweetallen. Eén van de leidsters loopt voor en één loopt achter.
 • Bij het oversteken staat een PM’er op straat als ‘klaar over’ (denk aan de hesjes!). De andere PM’er steekt met de kinderen ove.

3.7.3 Liduinaschool locatie Junoplantsoen

 • 1 PM’er op 10 kinderen.
 • PM’ers zijn aanwezig om 14.50 uur.
 • De PM’er wacht de kinderen op bij verzamelplaats bij de buitenmuur van groep 1/2.
 • Op de presentielijst wordt bijgehouden of iedereen er is.
 • De kinderen van de bovenbouw komen uit de rode deur, zij komen zelfstandig naar de verzamelplaats.
 • Wanneer er kinderen niet aanwezig zijn en ook niet zijn afgemeld, vragen we dat telefonisch na bij Dikke Maatjes en vervolgens bij de betreffende leerkracht.
 • Wanneer we compleet zijn, maken we een rij. De kinderen lopen in tweetallen.
 • Als er kinderen op de fiets zijn, lopen zij achteraan.
 • Eén PM‘er loopt vooraan en één achteraan (denk aan de hesjes!)
 • Bij elke oversteek wachten de kinderen op elkaar.
 • Ze steken pas over als de PM’er dat zegt

4. Dagplanning Bso Dikke Maatjes Locatie: Kerkweg

4.1 Pedagogisch werken op de groep

Wij vinden het belangrijk dat zowel het kind als de ouder/verzorger zich welkom voelt op de BSO. Alle PM’ers voeren de pedagogisch aanpak van kinderopvang Dikke Maatjes uit in de praktijk. Elke dag wordt er volgens een vast ritme gewerkt zoals hieronder verder beschreven.

4.2 Naar de BSO

De kinderen worden opgehaald, bij de Bosbeekschool en de Parnassiaschool. De jongste kinderen die nieuw zijn bij de BSO, worden de eerste paar keren bij de PM’ers gebracht door de leerkracht of opgehaald in de klas door de PM’er. De andere kinderen melden zich bij de PM’ers, deze houden een presentielijst bij. Als kinderen niet op de lijst staan maar toch komen, wordt er gebeld met de directie/leidinggevende. Bijzonderheden worden doorgegeven aan de PM’ers.

4.3 Eten en drinken

De kinderen starten als ze van school komen aan tafel. Als iedereen zijn handen heeft gewassen en de toiletronde is geweest, wordt er met de kinderen fruit gegeten, met eventueel een cracker o.i.d. en wat drinken. Het tafelmoment is bedoeld als gezellig samen zijn, er wordt gesproken over de gebeurtenissen van de dag en ideeën worden uitgewisseld. De PM’er speelt hierin een uitnodigende rol naar de kinderen toe, om zo tot leuke gesprekken te komen. De PM’er kan er ook voor kiezen om tijdens het tafelmoment voor te lezen. Na het eten en drinken wordt er besproken welke activiteiten er gedaan worden. Er wordt gekozen uit een knutselactiviteit, boekje lezen, een spelletje doen of vrij spelen.

4.4 Spelen

Door de PM’ers worden activiteiten bedacht en aangeboden, maar de kinderen zijn altijd vrij om te kiezen. Kinderen worden wel gestimuleerd in hun spel. De PM’er probeert het individuele contact met het kind te bevorderen door bijvoorbeeld samen een boekje te lezen, een spelletje te doen of een gesprekje te voeren. Als een kind weinig aansluiting bij de groep vindt, probeert de PM’er het kind erbij te betrekken door hem/haar te stimuleren en te prikkelen door persoonlijke aandacht te geven. In conflictsituaties probeert het kind het eerst zelf op te lossen voordat zij/hij de hulp in roept van de Pm’er. De PM’er heeft hierin een ondersteunende rol en het is belangrijk voor de kinderen dat zij weten dat de PM’er er voor hen is om te steunen. Het “samen delen” en “samen spelen” speelt een belangrijke rol bij de BSO.

4.5 Buiten spelen

De BSO maakt gebruik van de buitenspeelruimte van de Parnassiaschool of zij spelen voor de BSO-ruimte. Als wij met de jonge kinderen op het schoolplein spelen is daar altijd een PM’er bij aanwezig. Er zijn verschillende speeltoestellen, voetbaldoeltjes, klim en klauter mogelijkheden, maar ook genoeg ruimte om heerlijk te rennen en te ravotten.

4.6 Naar huis gaan en afscheid nemen

Wanneer een kind opgehaald wordt, geven de PM’ers een overdracht aan de ouders. Hierin wordt verteld hoe de dag is verlopen en wat het kind die dag heeft gedaan op de BSO. Het kind wordt afgemeld bij de PM’ers. Aan de kinderen wordt steeds duidelijk uitgelegd dat het belangrijk is dat zij zich afmelden bij de PM’er van hun eigen basisgroep. De naam wordt van de presentielijst gehaald, zodat duidelijk is welk kind is opgehaald. Om 17.00 uur wordt er nog limonade of water gedronken.

5. Spelen op de groepen

5.1 Ontwikkelingsstimulering

Op de BSO is er genoeg speelmateriaal aanwezig. Er is gekeken naar de verschillende leeftijdsgroepen en ontwikkelingsfasen, rekening houdend met verschillende interesses:
Motorische ontwikkeling:
Bouwmaterialen zoals bijvoorbeeld kapla en lego.
Grove motoriek:
Klimmen en klauteren, dansen, gymlessen.
Sociale ontwikkeling:
Poppenhoek, verschillende leesboeken op elk niveau, waar kinderen zich ook even kunnen terugtrekken uit de drukte.
Kinderen worden uitgedaagd samen te werken, bijvoorbeeld door het werken met projecten.
Cognitieve ontwikkeling:
Puzzels en spelletjes, bijvoorbeeld de toren van Pisa, reuze vier op een rij en gezelschapsspelletjes, computerspelletjes.
Creatieve ontwikkeling:
Iedere dag worden kinderen uitgedaagd tot creatief bezig zijn. Dit doen we met verschillende soorten activiteiten, zoals poppenspel maken, verven, kleien etc.

Het speelmateriaal moet uitdagend, duurzaam, en voor de verschillende leeftijdsgroepen aanwezig zijn.

5.2 Zelfstandig en samen spelen

Wij stimuleren kinderen om zelfstandig te spelen en iniatief te tonen en hun fantasie de vrijheid te geven. Dit doen wij door kinderen zelf te laten kiezen waarmee zij willen en kunnen spelen. Kinderen die zich buiten gesloten voelen of geen aansluiting kunnen vinden, stimuleren wij door speelgoed aan te bieden en ze het vertouwen te geven, door middel van persoonlijke aandacht.

5.3 Regels rondom het speelgoed

Als een kind klaar is met spelen, ruimt hij/zij eerst het speelgoed op waarmee hij/zij mee bezig was. We gebruiken het speelgoed waarvoor het bedoeld is. De PM’er spreekt het kind er op aan als het speelgoed verkeerd gebruikt wordt. Er worden alleen films gekeken of spelletjes gespeeld waar geen geweld in voor komt en wat geschikt is voor de betreffende doelgroep.

6. Regels m.b.t. veiligheid, gezondheid en hygiëne.

6.1 Huisregels i.v.m. veiligheid

Algemeen:

 • Deuren worden rustig open en dicht gedaan.
 • Binnen mag niet worden gerend.
 • Als er geknoeid wordt met etenswaren en/of vloeistoffen (drinken, water, verf etc), dan wordt er direct opgeruimd en schoongemaakt.
 • Er worden geen huisdieren toegelaten m.u.v. op een themadag of vissen.
 • Aanstekers en/of lucifer worden buiten bereik van kinderen houden.
 • De tassen van de PM’ers staan hoog of op een plek waar de kinderen niet bij kunnen.
 • Medicijnen van kinderen worden bewaard op een plek waar kinderen niet bij kunnen.

Aandachtspunten alle locaties:

 • Schoonmaakmiddelen en giftige stoffen moeten buiten bereik van kinderen gehouden worden.
 • Buitenruimte moet worden gecontroleerd op zwerfvuil.
 • Snoeren van elektrische apparaten moeten zo weggewerkt worden dat kinderen er geen last van kunnen hebben.
 • Koordjes van bijv. Luxaflex moeten buiten bereik van kinderen gehouden worden i.v.m. verstikkingsgevaar.
 • Controleer regelmatig of de stopcontacten voorzien zijn van beveiligers.
 • Plastic zakken moeten buiten bereik van kinderen worden houden.

Groepsregels:

 • Speelgoed is om mee te spelen, niet om mee te gooien.
 • Binnen wordt er niet gevoetbald en/of gegooid met een bal.
 • Er wordt gepraat met elkaar, niet geschreeuwd.
 • Speelgoed wordt geregeld gecontroleerd op gebreken.
 • De jassen hangen aan de kapstok.
 • De schoenen staan in het rek.
 • Kinderen leren omgaan met warm/heet water.
 • Er wordt gelet op koordjes, kettingen, haarspeldjes en elastiekjes.
 • Binnen mag niet worden geklommen op kasten en/of tafels.
 • Op de bank mag niet worden gestaan of geklommen. Hete dranken buiten bereik van kinderen houden!
 • Bij het eten en drinken zitten de kinderen aan tafel.
 • Als een kind naar huis gaat, wordt deze altijd afgemeld bij de PM’er, op de eigen basisgroep.
 • Kinderen ruimen eerst het speelgoed op waarmee zij spelen, voordat zij met iets nieuws gaan spelen.
 • Binnen wordt er niet met water gespeeld, tenzij georganiseerd.
 • Kinderen wachten totdat iedereen klaar is met eten en drinken voordat zij van tafel gaan.

Extra regels Locatie Orionweg:

 • De geluidsinstallatie in de discokamer wordt alleen bediend door de PM’ers.
 • In de films die worden gekeken, mag geen geweld voorkomen! Ook moeten ze bestemd zijn voor de juiste doelgroep.
 • Alleen de PM’ers mogen de ramen bedienen.
 • In de gang mag niet worden geschreeuwd.
 • Kinderen mogen niet zelfstandig naar beneden lopen. Zij moeten toestemming vragen aan de PM’er.
 • Er wordt maximaal 30 minuten tv gekeken, tenzij er een film wordt aangeboden i.v.m. een thema.

Regels in de keuken (locatie Orionweg):

 • Activiteiten m.b.t. koken en bakken, gebeuren alleen onder toezicht van pm’ers
 • Schoonmaakmiddelen moeten buiten bereik van kinderen gehouden worden.
 • Kinderen worden gewezen op de gevaren van het fornuis en de oven.
 • De keuken moet schoon en opgeruimd achter gelaten worden.

Regels bij het buiten spelen (locatie Orionweg):

 • Kinderen leren omgaan met verkeersveiligheid.
 • Buitenspeelgoed mag alleen buiten worden gebruikt, niet binnen.
 • Kinderen mogen niet zonder toezicht en zonder toestemming alleen buitenspelen of van het speelplein af.
 • Speelmateriaal wat ontbreekt kan worden aangevraagd bij de directie.

Regels bij uitstapjes:

 • Ouder(s)/verzorgers zijn op de hoogte van de uitjes die gepland staan.
 • Uitjes worden gepland vanaf de locatie aan de Orionweg.
 • De auto is bestemd voor vervoer van en naar school en worden gebruikt bij uitstapjes in vakanties.
 • De auto wordt incidenteel gebruikt voor andere bestemmingen na toestemming van de directie.
 • PM’ers maken gebruik van een headset tijdens het gebruik van de auto.
 • Dikke Maatjes is sinds juni 2013 in het bezit van een bus, waar 39 mensen in vervoerd kunnen worden.
  Deze bus wordt gebruikt in vakanties, waarmee we uitstapjes met de kinderen gaan doen. Kinderen moeten ten alle tijden zitten in de bus.
 • Gordels zijn voor iedereen verplicht. De PM’er controleert de gordels van de kinderen.
 • Er ligt altijd een EHBO-trommel in de bus.
 • De PM’ers zijn in het bezit van een mobiele telefoon met daarin de belangrijkste telefoonnummers.
 • De bijzonderheden en telefoonnummers van de kinderen zijn geregistreerd op kantoor.
 • Kinderen wordt geleerd wat de verkeersregels zijn en wat verkeersveiligheid is, bijv. m.b.t. oversteken, in/uit de bus stappen, autogordels dragen etc.
 • Bij uitstapjes naar buitenwater wordt eerst de zwemwatertelefoon gebeld en is er voldoende begeleiding aanwezig.
 • De Zwemwatertelefoon (0800-10 21 300) verstrekt actuele informatie over de kwaliteit en veiligheid van zwemgelegenheden.

6.2 Huisregels m.b.t. gezondheid en hygiëne

Algemeen:

 • Er wordt schoongemaakt volgens de schoonmaaklijsten.
 • De EHBO-trommel wordt maandelijks gecontroleerd.
 • Na het toilet bezoek moeten handen worden gewassen.
 • Dagelijks worden hand- en theedoeken verschoond (in schoolvakantie, ’s morgens EN ’s middags)
 • Bij het aanbrengen van zalfjes moet een spatel en/of wattenstaafje worden gebruikt.
 • Bij het gebruik van de thermometer worden de hoesjes eenmalig gebruikt.
 • Kinderen worden bij hoesten/niesen geleerd dit in de elleboog te doen.
 • Na het gebruik van een tissue moet deze direct worden weggegooid.
 • Roken binnen de locatie en in het bijzijn van kinderen is niet toegestaan.

Eten en drinken

 • De kinderen wordt geleerd voor het eten en drinken hun handen te wassen.
 • Ieder kind drinkt uit een eigen schone beker en eet van een eigen schoon bord.
 • Zomers wordt bij het buiten eten en drinken gelet op wespen en/of ander ongedierte/insecten.
 • Er wordt hygiënisch met eten en drinken omgegaan.
 • We hanteren het FIFO-systeem (First in, first out).

Speelgoed:

 • Kapot speelgoed moet worden verwijderd en vervangen.
 • Speelgoed voor binnen en buiten moeten gescheiden blijven.
 • De PM’ers zijn verantwoordelijk voor de hygiëne op de groepen.
 • Speelgoed wordt schoongemaakt volgens een vast rooster.
 • Kleden, slopen, verkleedkleren, kussens etc. worden regelmatig gereinigd.
 • Water van zwembadjes wordt dagelijks ververst.

Binnenruimte:

 • Alle groepsruimtes worden dagelijks geventileerd.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van een thema. Goudvissen zijn wel toegestaan.
 • De ruimtes worden elke dag gezogen en gedweild.

Toiletbezoek:

 • Kinderen wordt aangeleerd om na elk toiletbezoek, handen te wassen.
 • Toiletten worden elke dag schoongemaakt en tussentijds gecontroleerd op hygiëne.
 • Kinderen mogen geen speelgoed meenemen naar het toilet.
 • De jongste kinderen kunnen hulp inroepen van de PM’ers.

7. Dagplanning vakantieopvang

De kinderen van de BSO Kerkweg worden in de vakanties incidenteel opgevangen op de BSO Orionweg. De PM’ers stellen een vakantieprogramma samen aan de hand van een thema, die bij de ouders bekend gemaakt wordt.
Kinderen hebben zelf ook inspraak over de bedachte activiteiten. Het dagritme bij uitstapje zal anders verlopen dan bij een activiteit binnen de locatie.
De planning ziet er op een vakantiedag als volgt uit:

8.30-9.30 uur:
BSO open

9.30-10.00 uur:
De kinderen gaan naar hun basisgroep. We eten fruit en drinken limonade of water.

10.00-11.45 uur:
Er wordt een activiteit gedaan of kinderen hebben vrij spel.

11.45-13.00 uur:
Al het speelgoed wordt gezamenlijk opgeruimd, activiteit wordt afgesloten. We gaan met zijn allen aan tafel voor de lunch. De eerste boterham wordt met hartig beleg gegeten, daarna mogen de kinderen zelf kiezen wat zij op brood eten. Zij eten maximaal 4 boterhammen.

13.00-15.00 uur:
Er wordt een rustige activiteit gedaan; gezamenlijk spelletje, film kijken, boekje lezen, vrij spelen, buiten spelen

15.00-16.00 uur:
Alles wordt opgeruimd. We gaan met de kinderen drinken en eten er een cracker/rijstwafel bij. Zij eten maximaal 2 crackers.

16.00-17.00 uur:
Kinderen doen mee met een activiteit of gaan vrij spelen.

17.00-18.30 uur:
Er wordt voor de laatste keer wat gedronken. Kinderen worden opgehaald.