Dit pedagogisch werkplan is afgeleid van het pedagogisch beleid van kinderopvang Dikke Maatjes en is opgesteld door de directie. In dit pedagogisch werkplan staat beschreven hoe de groepen van de kinderdagverblijven bij ons zijn verdeeld, hoe onze dagplanning eruit ziet en welke speelmogelijkheden er voor de kinderen zijn. Tevens bevat het informatie over hoe er binnen Dikke Maatjes met de ouders / verzorgers wordt gecommuniceerd en volgens welke richtlijnen er wordt gewerkt.

Het pedagogisch werkplan wordt levend gehouden door het bespreekbaar te maken in de groepsvergaderingen en het voor te leggen aan de oudercommissie. Eventuele op – of aanmerkingen worden verwerkt. Het werkplan jaarlijks aangepast naar aanleiding van het logboek dat wordt bijgehouden.

1. De groepen: verdeling kinderen en PM’ers

1.1. Indeling van de groepen (locatie Orionweg en President Steijn)

Op de Orionweg zijn vier verticale groepen en een babygroep. Op de President Steijnstraat zijn twee verticale groepen. Op de babygroep is plaats voor maximaal 9 kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot ± 2 jaar. Op de verticale groepen is maximaal plaats voor 12 kinderen per dag in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Alle kinderen maken deel uit van een stamgroep.
Wij streven ernaar om zoveel mogelijk vaste PM’ers (vaste gezichten) op de groepen te hebben. Op de groep vindt een aantal vaste groepsmomenten plaats zoals eten, drinken, verschoonmomenten en rustmomenten. Op deze momenten zitten de kinderen op hun eigen groep. De activiteiten die aangeboden worden zijn gevarieerd zoals knutselen, voorlezen, knuffelen, buitenspelen, muziek maken, verkleden enz.

1.2 Open deuren beleid (Locatie Orionweg en President Steijn)

Bij Dikke Maatjes, locatie Orionweg, wordt met een open deuren beleid gewerkt, dat wordt toegepast op speelmomenten. Kinderen worden in hun eigen stamgroep opgevangen met vaste PM‘ers, maar er is altijd ruimte om op andere groepen te kijken en te spelen. Tijdens het open deuren moment worden, op drie groepen en in de hal, verschillende soorten activiteiten aangeboden. Bij de locatie President Steijn vindt dit meer plaats in de vorm van groepsoverstijgende activiteiten. Het doel hiervan is onder andere dat kinderen zelf kunnen kiezen aan welke activiteit zij willen meedoen en dat kinderen bekend worden met verschillende groepsruimtes en andere PM’ers. Het werkt dus ook positief voor de sociale ontwikkeling, ze gaan spelenderwijs relaties aan met andere kinderen en andere PM’ers. Het komt weleens voor dat een groep teveel kinderen heeft door omstandigheden, bijvoorbeeld ruildagen van kinderen, maar dat een andere groep voldoende plaats heeft. Er wordt gekeken naar de beroepskracht-kindratio zoals staat beschreven in de CAO. In overleg met de leidinggevende gaat er dan eventueel een kindje bij een andere groep spelen, dit gebeurt incidenteel. Door de PM‘ers wordt ingeschat welke kinderen dit aankunnen en ook leuk vinden. Op rustige momenten zoals de vakantieperiode, worden de groepen regelmatig samengevoegd. In een intakegesprek worden ouders hierover geïnformeerd.

1.3 Peuterplusgroep en peuterdans

Op de locatie Orionweg wordt met een peuterplusgroep gewerkt. Peuters van 2,5 tot 4 jaar worden van hun stamgroep gehaald door een PM’er en gaan om 8.30 naar een eigen ruimte. De PM’er neemt hierbij 8 kinderen mee, twee PM’ers mogen totaal 16 kinderen meenemen naar de peuterplusgroep. Na de lunch worden de kinderen weer teruggebracht naar hun stamgroep.
Ook bij de peuterplusgroep vinden de vaste groepsmomenten plaats. Voordeel van deze groep is dat er leeftijdsgerichte, voorschoolse (ontwikkelingsgerichte) activiteiten aangeboden kunnen worden. Er wordt gewerkt met thema’s, waarin voorbereiding en eindproduct zichtbaar aanwezig zullen zijn. De sociaal-emotionele ontwikkeling loopt als een rode draad door de hele dag heen, zo wordt er aandacht besteedt aan kringgesprekken, op je beurt wachten en elkaar helpen. Twee keer per maand komt er (bij alle dagopvanglocaties) een danspedagoge. Zij biedt aan kinderen vanaf 2,5 jaar peuterdans aan.

1.4 Personeel

Er wordt gewerkt met vaste PM‘ers op de groepen. Het personeel is geschoold en zijn allemaal gediplomeerd volgens de CAO Kinderopvang. Jaarlijks krijgen wij stagiaires die op de groepen stage lopen gedurende het schooljaar, zij worden begeleid door onze stagebegeleid(st)er(s)

1.5 Werktijden en sluiting

Locatie Orionweg en President Steijnstraat:

We werken met 2 diensten, een vroege dienst 7.30 uur – 17.00 uur en een late dienst 9.00-18.30 uur. Er is zoveel mogelijk een vast gezicht op de groep. Het kan zijn dat er in vakantietijd of bij ziekte een andere PM’er, dan de vaste, op de groep staat. We proberen de continuïteit op de groepen te waarborgen door te werken met vaste invalskrachten en/of stagiaires. Er wordt pauze gehouden van 13.00-13.30 uur en van 14.00-14.30 uur. Stagiaires werken of dezelfde tijden of krijgen een aangepast rooster. We zijn 51 weken per jaar open, tussen kerst & oud en nieuw zijn wij gesloten.

Locatie Kerkweg en Molukkenstraat:

We werken met twee of drie diensten, een vroege dienst 7.30-17.00 uur, een tussendienst (indien nodig) 8:00 tot 17:30 en een late dienst 8.30-18.00 uur, er is altijd een vast gezicht op de groep. Het kan zijn dat er in vakantietijd of bij ziekte een andere PM’er, dan de vaste, op de groep staat. We proberen de continuïteit op de groep te waarborgen door te werken met vaste invalskrachten en/of stagiaires. Er wordt pauze gehouden tussen 13:00-13:30 uur en van 14:00-14:30 uur. Stagiaires werken of dezelfde tijden of krijgen een aangepast rooster. We zijn 51 weken per jaar open, we zijn gesloten tussen kerst en oud & nieuw.

2. Dagplanning

Continuïteit en regelmaat zijn erg belangrijk bij de verzorging en opvang van kinderen. Vaste leiding en een vaste dagindeling helpen hier natuurlijk bij. Vaste momenten op een dag zijn voor jonge kinderen herkenbaar. Het gaat hierbij om de terugkerende dingen als eten, slapen en bijvoorbeeld buitenspelen. Het maakt de dag overzichtelijk. De dagindeling bij Dikke Maatjes ziet er als volgt uit:

Dagindeling

07.30 – 09.30 uur

De kinderen worden gebracht.

09.30 – 10.00 uur

Het fruit & de fruithappen worden gebracht. PM’er schilt het fruit aan tafel en maakt drinken.

Iedereen krijgt zijn eigen bakje fruit of de kinderen pakken fruit van een groot bord. De kleintjes krijgen een fruithap.
Er wordt diksap, roosvicee, limonade of water bij gedronken, uit een (tuit)beker of flesje.
Na de eerste beker sap of limonade wordt er water aangeboden.
Er worden liedjes gezongen of er wordt voorgelezen.

10.00 – 10.30 uur

De kinderen worden verschoond of gaan naar het toilet/verschoonruimte. Eén PM’er gaat met kinderen naar het toilet en één PM’er blijft op de groep. Tafels, banken en vloer worden schoongemaakt.

10.30 – 11.15 uur

Er wordt een activiteit gedaan; knutselen, spelletje, zingen, buitenspelen.
Natuurlijk is er ook gelegenheid tot vrij spel.

11.15 – 11.30 uur

Het speelgoed wordt samen opgeruimd, hierbij wordt het opruimlied gezongen. We stimuleren de kinderen zelf het speelgoed op te ruimen.

11.30 – 12.00 uur

Lunchen. Op de Orionweg is dit een warme hap, op de andere locaties brood.

13.00 – 14.30/15.00 uur

Sommige kinderen gaan naar bed en slapen gemiddeld van 13:00 – 14:30.
PM’ers houden slaapwacht, dit is van 12:30 – 13:00. PM’ers op locatie Orionweg houden gezamenlijk slaapwacht en helpen elkaar in de slaapkamer, met eventueel moeilijke slapers of kinderen die onrustig zijn. Op de groep worden ondertussen de schriftjes geschreven.
Oudere peuters die opblijven wordt eventueel een activiteit aangeboden gericht op de leeftijd.
PM’ers hebben om beurten pauze. Kinderen die uit bed komen worden verschoond en aangekleed. Zij mogen vervolgens vrij spelen.

14.30/15.00 – 15.30 uur

We eten een cracker, soepstengel, rijstwafel of ontbijtkoek.
Er worden maximaal twee crackers aangeboden.
Hierbij drinken we diksap, roosvicee, limonade of water. Bij de tweede beker wordt water aangeboden.

15.30 – 17.00 uur

Er wordt een activiteit gedaan; knutselen, spelletje, zingen, buitenspelen of de kinderen spelen zelf.
Kinderen tot één jaar krijgen rond 16:30 eventueel nog een groentehap.
Om 16:45 is er nog een laatste verschoonronde voor alle kinderen met een luier.
Kinderen kunnen opgehaald worden.

17.00 uur

De vroege dienst gaat naar huis.

17.00-18.30 uur (Molukkenstraat en Kerkweg sluiten om 18.00 uur)

De kinderen spelen, lezen een boekje etc. De PM‘ers zorgen er (samen met de kinderen) voor dat de groep netjes opgeruimd is. Kinderen worden opgehaald.

18.30 uur (Molukkenstraat en Kerkweg sluiten om 18.00 uur)

Alle kinderen zijn opgehaald.

2.1 Brengen en afscheid nemen

De ouder/verzorger wordt ontvangen door de PM’er. Het kind krijgt persoonlijke aandacht van de PM‘er(s), zodat het kind zich welkom voelt op de groep. De bijzonderheden worden tijdens de overdracht besproken. Er wordt altijd afscheid genomen van de ouder/verzorger. Als een kind huilt bij het afscheid nemen krijgt hij/zij positieve aandacht van de PM’er zodat het kind zich veilig voelt op de groep. Alle afspraken omtrent het brengen en afscheid nemen zijn vastgelegd in het protocol Halen en Brengen.

2.2 Fruit eten en drinkmoment

De kinderen worden aan tafel gezet of klimmen zelfstandig op de banken. De kleine kinderen gaan in een kinderstoel zitten en worden vastgemaakt met een tuigje of maken gebruik van een stoelverkleiner. Het fruitlied wordt gezongen. De kinderen worden gestimuleerd zelf stukjes fruit te eten uit een eigen bakje. De kleintjes worden, waar nodig geholpen door de PM‘ers. Na het fruit eten wordt er gedronken, de kleintjes die nog niet zelf kunnen drinken worden geholpen en gemotiveerd om zelf te drinken, eerst uit een tuitbeker en daarna uit een gewone beker. De oudere kinderen drinken zelfstandig. Na het eten en drinken krijgen de kinderen een washand om hun gezicht en handen te wassen, ook hierbij wordt de zelfstandigheid gestimuleerd. De PM‘ers controleren altijd even of de kinderen schoon zijn.

2.3 Flessenvoeding en warme hap

De flessenvoeding wordt bij voorkeur op schoot gegeven, zodat een kind zich vertrouwd en veilig voelt bij de PM‘er. Kinderen die zelf hun fles kunnen drinken zitten in een kinderstoel. Er wordt warme groentehap gegeven tot 1 jaar en niet meer na 16.30 uur.

Goede hygiëne is belangrijk, de flessen worden hierom als volgt gereinigd:

  • Spoel flessen en spenen direct na gebruik eerst om met koud water om bacteriegroei te stoppen.
  • Maak fopspenen schoon, in bijvoorbeeld de vaatwasser, als deze vervuild zijn.
  • Kook fopspenen minstens één keer per week uit.
  • Haal de spenen van een fles los van de ring en stop deze met de flessen in de vaatwasser op normaal programma of maak de flessen en spenen schoon met afwasmiddel, heet water en een speciale afwasborstel, als er geen vaatwasser is.
  • Spoel altijd goed om na het wassen en laat spenen en flessen omgekeerd drogen.
  • Bewaar schone flessen en spenen op een schone en droge doek of flessenrek.

Regels en afspraken over het aanbieden van moedermelk, het klaarmaken van flessenvoeding en warme hap zijn te vinden in:
het protocol Hygiënecode en in de bewaarwijzer gekoelde en ongekoelde producten.

2.4 Verschoon- en toiletronde

Kinderen maken gedurende de dag gebruik van het toilet/potje en worden verschoond. Kinderen worden nooit alleen op de commode gelegd. Het trapje van de commode kan door de PM’er worden gebruikt om het tillen van kinderen te beperken. Kinderen dienen altijd te worden begeleid op en van de commode. De groepen hebben allemaal hun eigen ritueel, sommigen zingen terwijl zij naar de verschoonruimte lopen, anderen maken een slinger en lopen gezamenlijk. De oudere kinderen worden gestimuleerd zelfstandig naar het toilet te gaan, daar waar nodig is worden zij geholpen door de PM ‘ers. Na het toiletgebruik worden de kinderen gestimuleerd zelfstandig hun handen te wassen. Afspraken en regels wat betreft hygiëne en handen wassen zijn vastgelegd in het protocol Handen Wassen

2.5 Vrij spelen

De baby’s krijgen naast de rust en regelmaat voldoende prikkels om zich te ontwikkelen. De babygroep staat voor een groot deel van de dag in het teken van verzorging. Tijdens de individuele verzorging op de commode wordt er met de kinderen gepraat en/of gezongen en geknuffeld. Het aanbod van speelgoed is aangepast op de leeftijd.
Bij een verticale dag ziet dat er iets anders uit. Verspreid over de dag worden er verschillende soorten activiteiten aangeboden door de PM‘ers zoals: knutselen, buitenspelen (minimaal een keer per dag), liedjes zingen, puzzelen, etc. De kinderen hebben de mogelijkheid om zelf of samen met andere kinderen te spelen. Er is genoeg speelmateriaal aanwezig waarbij rekening wordt gehouden met alle ontwikkelingsfases.
Als de oudere kinderen op bed liggen, is er extra tijd voor individuele aandacht voor de jonge baby’s en andersom. Voor de kleine kinderen is er dan extra persoonlijke aandacht en kan er lekker gekroeld en geknuffeld worden. Met de oudere kinderen is er tijd om samen een boekje te lezen, een puzzel te maken of bezig te zijn met voorschoolse activiteiten. Als er wordt opgeruimd, wordt het opruimlied gezongen.

2.6 Lunch

De kinderen worden aan tafel gezet of klimmen zelfstandig op de banken. De kleintjes gaan in een kinderstoel zitten en worden vastgemaakt met een tuigje of maken gebruik van een stoelverkleiner. Kinderen zitten aan tafel op hun billen met hun voeten naar beneden. Er wordt een smakelijk eten liedje gezongen.
De kinderen op de locatie aan de Orionweg eten warm tussen de middag. Kinderen die geen warme maaltijd willen of krijgen, eten een boterham.
De kinderen mogen bij het brood eten zelf kiezen wat zij op hun boterham willen, de eerste boterham is hartig (kaas, worst, smeerkaas of smeerworst). De tweede boterham mag met zoet beleg, de kinderen mogen maximaal 3,5 boterham en krijgen een beker melk, water of diksap. Kinderen worden zoveel mogelijk gestimuleerd zelf te eten. De kinderen die niet zelf kunnen eten worden hierbij geholpen. Kinderen worden nooit gedwongen om te eten!

2.7 Slapen

De baby’s hebben in het begin een eigen slaapritme. Naarmate zij groter worden, krijgen zij steeds meer een ritme waarbij ze in de ochtend 1x slapen (na het fruit eten) en s ’middags 1x slapen (na het crackermoment). De oudere kinderen gaan tussen 12.15-12.30 uur naar bed. De kinderen krijgen hun knuffel en eventueel speen mee naar bed. De vaste PM’ers brengen de kinderen naar bed. Alle kinderen hebben hun eigen bedje. De kinderen tot twee jaar liggen in een slaapzak. Bij warme dagen worden alleen de lakens gebruikt. De kleinsten liggen in de bovenbedjes en slapen in een slaapzak. De bedjes worden voor de helft opgemaakt. Bij de baby’s worden de bedjes kort opgemaakt. In de bovenbedjes worden geen lakentjes en geen onderzeiltjes gebruikt. De oudere kinderen liggen in de onderste bedjes, hier kunnen zij zelf in klimmen. De kinderen die uit bed komen, worden verschoond en stimuleren wij om zichzelf aan te kleden. Waar nodig worden ze geholpen. De kleinsten worden aangekleed en verschoond. Afspraken en regels hierover staan in het protocol Slapen.

2.8 Na het slapen

Als alle kinderen wakker en aangekleed zijn, mogen de kinderen aan tafel zitten.
De kleinsten gaan in een kinderstoel zitten en worden vastgemaakt met een tuigje of maken gebruik van een stoelverkleiner.
Er wordt een eet- en drinkliedje gezongen.
Kinderen zitten aan tafel op hun billen met hun voeten naar beneden.
We eten een cracker, soepstengel, ontbijtkoek, rijstwafel o.i.d. en drinken er water, diksap, roosvicee of limonade bij. We eten maximaal twee stuks.
Kinderen mogen meer dan één beker drinken. De afspraak hiervoor is één beker sap en daarna een beker water. Bij extreem warm weer wordt er extra gedronken.
Tussen 16.30-17.00 uur volgt de laatste verschoonronde.

2.9 Ophaalmoment

De PM’ers zorgen voor een overdracht naar de ouders toe. Bij het ophalen willen ouders graag weten hoe het die dag is gegaan met hun kind. Er wordt verteld welk activiteiten er gedaan zijn, ook veranderingen en/of opvallendheden in de ontwikkeling van het kind worden benoemd. Bij de kinderen die naar de peuterplusgroep of de dansdocente zijn geweest is het belangrijk dit ook altijd nog even bij de ouders te vermelden.