Privacy Policy

Dikke Maatjes Kinderopvang hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Dikke Maatjes kinderopvang doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Dikke Maatjes Kinderopvang houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat Dikke Maatjes kinderopvang in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

De persoonsgegevens worden bewaard tot 3 jaar na de jaaropgave over de periode voorafgaand aan de beëindiging van het contract.
Dit vanwege de verplichting tegenover de belastingdienst t..b.v. de kinderopvangtoeslag.
Dikke Maatjes Kinderopvang B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via e-mail: