PROTOCOL PESTEN

Inleiding

Pesten of ruzie maken moeten niet met elkaar worden verward. Wanneer kinderen met elkaar ruzie maken dan hoeft dat niet leuk te zijn, echter de partijen zijn aan elkaar gewaagd.
Er is geen sprake van een machtspositie. Bij pesten is dat wel het geval. Pesten komt helaas overal voor.
Op school, thuis en ook binnen de kinderopvang. Het is een onderwerp dat wij onder ogen zien en dat op onze kinderopvang niet onbesproken mag blijven.
De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar. Maar in andere leeftijdsgroepen wordt ook gepest.

In dit protocol wordt aangegeven hoe we met pestgedrag willen omgaan, welke regels gelden binnen Kinderopvang Dikke Maatjes en welke maatregelen er zullen worden getroffen als het pesten niet ophoudt.

De definitie van pesten:

Bij pesten wordt een slachtoffer uitgezocht om de baas over te spelen op een heel bedreigende manier. Het pesten heeft een terugkerend karakter.
Pestgedrag op een directe manier is een kind een bijnaam geven, beledigen, bezittingen afpakken, schelden en schreeuwen tegen het slachtoffer, treiteren en/of lijfelijk geweld.
Er kan ook gepest worden op een indirecte manier bijvoorbeeld door een persoon te isoleren en/of buiten te sluiten.

Het pestprotocol heeft als uitgangspunt:

De veiligheid te waarborgen voor alle kinderen binnen kinderopvang Dikke Maatjes, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen
Door regels en afspraken zichtbaar te maken zodat kinderen en volwassenen, als er zich ongewenst situaties voordoen, elkaar hierop kunnen aanspreken

Voorwaarden

Pesten moet als een probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen dat wil zeggen kinderen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), leid(st)ers en de ouders/verzorgers.
Het onderwerp “pesten” zal regelmatig met de kinderen en pedagogisch medewerkers worden besproken. Pesten moet gestopt worden om voor iedereen een veilig klimaat te creëren.
Wanneer pesten toch optreedt dan zullen pedagogisch medewerkers in staat moeten zijn om dit te signaleren.
Pedagogisch medewerkers zullen op de hoogte moeten zijn van de regels en afspraken rondom pesten.
Als blijkt dat de aanpak niet het gewenste resultaat oplevert, is inschakeling van leidinggevende nodig. Zij zal het probleem onderzoeken, deskundigen raadplegen en verder adviseren.

Hoe gaan wij om met pestgedrag?

Binnen Kinderopvang Dikke Maatjes hebben we algemene gedragsregels (zie bijlage hieronder). Na elke vakantieperiode worden de algemene gedragsregels opnieuw onder de aandacht gebracht bij de kinderen.
Medewerkers hebben een voorbeeldfunctie. Er zal minder gepest worden in een klimaat waar wederzijds respect is.
Agressief gedrag van (pedagogisch) medewerkers en ouders/ verzorgers worden niet geaccepteerd.
Medewerkers horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke gedragingen, met in achtneming van het pestprotocol.

Plan van aanpak van het pestgedrag Kinderopvang Dikke Maatjes

Het stappenplan geeft stapsgewijs weer wat er gebeurt, in welke situatie om het pestgedrag te stoppen.
Naar mate het aantal stappen toeneemt, zal ook het effect van de maatregel toenemen. Onderstaand wordt het stappenplan met de daarbij behorende maatregelen vanuit de organisatie concreet weergegeven.

Stap 1

Als eerste zoeken kinderen samen naar een oplossing

Stap 2

Als een van de kinderen het niet kan oplossen (verliezer of zondebok wordt) dan kan deze het probleem voorleggen aan de pedagogisch medewerker

Stap 3

De pedagogisch medewerker brengt beide partijen samen voor een verhelderinggesprek.

Stap 4

Bij herhaling van pesterijen, tussen dezelfde kinderen, volgen er concrete maatregelen. Bij pestgedrag neemt de pedagogisch medewerker duidelijk stelling en houdt een bestraffend gesprek met het kind dat pest. De naam van de pester wordt genoteerd. Iedere melding wordt geregistreerd en hierbij omschrijft de pedagogisch medewerker de toedracht (fase I)

Stap 5

Bij de derde melding/registratie worden de ouders op de hoogte gebracht van het pestgedrag (fase II). In dit gesprek met de ouders/ verzorgers wordt nadrukkelijk hun medewerking gevraagd om het pestgedrag te stoppen. In extreme gevallen behoudt kinderopvang Dikke Maatjes het voorrecht om de pester te verwijderen van de opvang en het contract te beëindigen (fase III). *Indien men het oneens is met de handelswijze welke voortvloeit uit het bovenstaande protocol, kunt u zich wenden tot de externe klachtenregeling (SSK).

Begeleiding

Tips voor begeleiding van het gepest kind:

Medeleven tonen en luisteren; hoe en door wie wordt er gepest
Nagaan hoe het kind zelf reageert, wat doet hij/zij voor, tijdens en na het pesten
Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlokken. Het kind in laten zien dat je op een andere manier kunt reageren
Nagaan welke oplossing het kind zelf wil
Sterke kanten van het kind benadrukken
Het gepeste kind niet over-beschermen
Tips voor het begeleiden van de pester:
Praten; zoeken naar de reden van ruzie maken/pesten
Laat inzien wat het effect is van zijn/haar gedrag
Excuses laten bieden
Kind leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen
De stop-eerst-nadenken-houding
Contact tussen ouders en het kinderdagverblijf, elkaar informeren en overleggen
Inleven in het kind, wat is de oorzaak van het pesten?
Inschakelen hulp; sociale vaardigheidstrainingen, huisarts, GGD.

Algemene gedragsregels

Doe niet bij een ander kind, wat je zelf ook niet prettig vindt
Kom niet aan een ander als de andere dat niet wil
We noemen elkaar bij de voornaam en gebruiken geen scheldwoorden
Als je boos bent ga je niet slaan, schoppen, krabben. Probeer eerst samen te praten. Na het praten kun je ook weer vergeven en vergeten. Ga anders naar de pedagogisch medewerker.
Niet: zomaar klikken. Wel: aan de pedagogisch medewerker vertellen als er iets gebeurd wat je niet prettig of gevaarlijk vindt
Vertel de pedagogisch medewerker als jezelf of een ander gepest wordt
Uitlachen, roddelen en dingen afpakken of kinderen buitensluiten vinden we niet goed
Zit niet aan spullen van anderen
Luister naar elkaar
Iemand niet op het uiterlijk beoordelen
Opzettelijk iemand pijn doen, achterna zitten om te pesten is beslis niet toegestaan.