1. Inleiding

Met behulp van dit beleidsplan Veiligheid en Gezondheid wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken.
Op grond van de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en de uitwerkingen van de IKK in het besluit Kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen, is de plicht tot het bijhouden van lijsten vervangen door het op schrift stellen van een actueel beleidsplan. In dit beleidsplan wordt beschreven hoe de organisatie omgaat met kleine en grote risico’s. Welke maatregelen daarvoor getroffen zijn en hoe de kinderen wordt geleerd hoe ze om moeten gaan met kleine risico’s.
Samen met het pedagogisch beleidsplan, dat een onlosmakelijk deel vormt van het beleidsplan veiligheid en gezondheid, wordt een omgeving omschreven waarin kinderen zich veilig en gezond kunnen ontwikkelen. Beide plannen worden actueel gehouden zodat de plannen op elkaar blijven aansluiten en het te alle tijde recht doet aan de praktijk. Calamiteiten, grote wijzigingen aan gebouw en inrichting, dagelijkse situaties in de praktijk die de veiligheid en gezondheid van kinderen raken, wetenschappelijke inzichten en praktische overwegingen kunnen daartoe aanleiding geven. Het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid gaat per 1 januari 2018 definitief de (digitale) risico inventarisatielijsten vervangen.
Om tot een gedragen document te komen waarmee de pedagogisch medewerkers dagelijks kunnen werken zijn de conceptteksten steeds voorgelegd aan de pedagogisch medewerkers en werd de feedback die dit opleverde verwerkt. Ook is het beleidsplan voor advies voorgelegd aan de oudercommissies. Hierdoor is een gedegen beleidsplan ontstaan, met een breed draagvlak binnen de organisatie. Het plan draagt zo bij aan een gezond en veilig klimaat en biedt de nodige handvatten voor het kwaliteitsbeleid in zijn algemeenheid. De houder is eindverantwoordelijk voor het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid, maar het zijn de pedagogisch medewerkers die het plan uitdragen en uitvoeren in de dagelijkse praktijk. Daarom komen de verschillende thema’s telkens in delen terug in de groepsoverleggen en wordt er bij Dikke Maatjes gebruik gemaakt van een digitaal systeem waarbij constant door de PM’ers feedback kan worden gegeven. Op deze manier wordt het beleidsplan een praktische handleiding.